โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องพ้องเพื่อน

วันที่ 19 มิ.ย. 2557
ผู้เข้าชม : 978
  จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องพ้องเพื่อน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 ณ.ป่าสักแคมป์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานรับเกียรติบัตร สำหรับ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558http://schoolweb.eduzones.com/cpy/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150323181834bR6nhKf
อ.สมชาย แผลงศร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น และ อ.นรี ธารีจริต ได้รับคัดเลืิอกเป็นครูดีเด่น