อัลบั้มรูป : บริการวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 16 ก.พ. 2562
บริการหลักสูตรระยะสั้น ที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ผู้ให้บริการคือ นักศึกษา ชั้น ปวส. เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานโฆษณา
1 [ 2 ]