ศึกษาดูงาน แผนก อุตฯ การท่องเที่ยว

วันที่ 17 พ.ย. 2561
                                             
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/สถานที่ เรื่อง ปวช. ปวส. คลิ๊กดูดภาพ
 18 ธันวาคม  2557 วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม  12