กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 18 ม.ค. 2562
                               
วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม เอกสารดาว์นโหลด ผู้รับผิดชอบ คลิ๊กดูภาพ
2 กุมภาพันธ์  2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภายใน
(วันรัก - วันลาสถานบัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ อ.กาญจนา
14 - 15 มกราคม 2561 วันวิชาการ เปิดบ้านเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ผ่องศรี
10 ธันวาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สมชาย
  กิจกรรมซ้อมหนีไฟ บริษัท ฟาร์มา อัลลิอันซ์ จำกัด เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
3 พฤศจิกายน  2560  กิจกรรมลอยกระทง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธัชพงษ์
25 ตุลาคม 2560  งานถวายการแสดง
หน้าพระเมรุ 
พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ
วัดอนงคาราม เขตราชเทวี  เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายธุรการ
  ประชุมผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา
29 มิถุนายน  2560 กิจกรรมรับน้องใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
29 มิถุนายน  2560 โครงการไหว้ครู กิจกรรมสู่ขวัญน้องใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
26 มิถุนายน  2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.วิเลิศ
25 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
16 มิถุนายน  2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ศุภาภรณ์
8 มิถุนายน  2560 กิจกรรมธรรมะกับเยาชน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
6 มิถุนายน  2560 อบรมลูกเสื่อ ผู้บริหาร คณะครู/อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายกิจกรรม
27 พฤษภาคม 2560 เข้าค่ายลูกเสื่อ  ค่ายริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายกิจกรรม
  ประชุมผู้ปกครอง โครงการเรียนฟรี 15 ปี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายปกครอง
12 มีนาคม 2560 งานฉลองรับเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
12 มีนาคม 2560 งานรับเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรรเสริญ
9 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  สาขาคอมพิวเตอร์
4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  รุ่งนภาลอร์ด จ.ระยอง เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
2-3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมวันรัก - วันลา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
21 พฤศจิกายน 2559 สอบ วิชา ธรรมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
9 พฤศจิกายน  2559 ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
9 พฤศจิกายน  2559 ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.ธีรพงษ์
6 กันยายน 2559 Cabling Contest 2016 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  สาขาคอมพิวเตอร์
24 มิถุนายน 2559 โครงการศึกษาดูงาน  โรงงาน PSI คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เอกสารไฟล์แนบ ฝ่ายวิชาการ 
23 มิถุนายน 2559 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.สรัญญา
24 พฤษภาคม 2559 โครงการคุณธรรมนำวินัยน้องใหม่ใสบริสุทธิ์ นักเรียน/นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
23 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  อ.กาญจนา
4 เมษายน 2559 โครงการอบรมครูบุคลากร
"เทคนิคการสอนแบบ Active Learning"
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบ  ฝ่ายธุรการ
27 มีนาคม 2559 โครงการเปิดโลกอาชีพสู่ชุม