นวัตกรรม/งานวิจัยอาจารย์

วันที่ 17 พ.ย. 2561

                                              

ลำดับ เอกสารเผยแพร่/แหล่งข้อมูล สาขาวิชา ปีการศึกษา ผู้เผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การพัฒนาสื่อการสอน บทเรียน e-Learning  วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรื่อง เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบสำหรับ  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557

อ.นรี 
ธารีจริต

 บทคัดย่อ 
2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาโดยใช้บทเรียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.วีรนุช
สีเสน 
 บทคัดย่อ 
3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.จีระพร
ศิริมา
 บทคัดย่อ 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างร้านค้าบนเว็บ วิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557

อ. แพรวา
เกษรสกุล

 บทคัดย่อ 
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการทั่วไป โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.อุไรวรรณ
มาสุกมี
  บทคัดย่อ
6  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557  อ.ปิติ
มาสุกมี
 บทคัดย่อ 
7 การสอนแบบโครงการ (Project Base Learning) การตลาด 2557 อ.ธีรพงษ์  จันทะชารี   บทคัดย่อ
8 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การพัฒนาจิตอาสาของ นักเรียน-นักศึกษา แกนนำที่ผ่านการอบรม ในระดับ ปวช.-ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การตลาด 2557 อ.พงษ์